មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអនឡាញ - BRED Bank Cambodia

The smarter way to bank

The smarter way to bank

នាយកប្រតិបត្តិរបស់បុត្រសម្ពន្ធធនាគារ ប្រេដ បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា​

នាយកប្រតិបត្តិរបស់បុត្រសម្ពន្ធធនាគារ ប្រេដ បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា​

បុគ្គលឆ្នើមពីររូបនៅធនាគារ ប្រេដ បានជាប់ឈ្មោះក្នុងចំណោមកំពូលអ្នកមានឥទ្ធិពលលំដាប់អន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា

បុគ្គលឆ្នើមពីររូបនៅធនាគារ ប្រេដ បានជាប់ឈ្មោះក្នុងចំណោមកំពូលអ្នកមានឥទ្ធិពលលំដាប់អន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា

ធនាគារ ប្រេដ ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនផ្ទះអាជីវកម្មជាមួយបុរី ចន្ទគិរី 

ធនាគារ ប្រេដ ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនផ្ទះអាជីវកម្មជាមួយបុរី ចន្ទគិរី 

ចូលមើលបន្ថែម