កញ្ចប់គណនីលក្ខណៈអាជីវកម្ម - BRED Bank Cambodia

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

ជ្រើសរើសកញ្ចប់គណនីអាជីវកម្មដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក

កញ្ចប់គណនីអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ មិនត្រឹមតែផ្តល់ជូននូវមធ្យោបាយសេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកត្រូវការ ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបានការប្រឹក្សា និងជំនួយពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រកបដោយបទពិសោធដែលអាចកែសម្រួលផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគាររបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នក និងផ្តល់បន្ថែមការយល់ដឹងនិងការគាំទ្រដែលបន្ថែមគុណតម្លៃពិតប្រាកដចំពោះផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

  • ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាជីវកម្មដែលកំពុងរីកចម្រើន
  • ជម្រើសនៃគណនីចរន្ត និងគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់
  • រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬអន្តរជាតិ
  • ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាអាជីវកម្ម
  • សាខាធនាគារ សេវាធនាគារលើអុីនធើណិត និងកម្មវិធីលើទូរសព្ទ
  • សមស្របសម្រាប់អាជីវកម្មធំៗ
  • ទទួលបានជំនួយពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង
  • ទទួលសេវាធនាគារក្នុងបន្ទប់រង់ចាំពិសេស
  • រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល និងអន្តរជាតិ
  • ជម្រើសគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ក្នុងការទទួលបានការប្រាក់