អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ - BRED Bank Cambodia

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ

អត្រាទិញចូល

អត្រាលក់ចេញ

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់
USD/KHR4,1374,1374,1124,112
EUR/USD1.05571.04571.08571.0957
USD/THB37.7438.2435.7435.24
USD/CHF0.9069N/A0.8769N/A
AUD/USD0.6509N/A0.6809N/A
USD/CAD1.3836N/A1.3536N/A
USD/CNY7.3625N/A7.2125N/A
GBP/USD1.2507N/A1.2807N/A
USD/JPY160.50N/A157.50N/A
USD/HKD7.8835N/A7.7235N/A
USD/SGD1.3688N/A1.3388N/A
NZD/USD0.5971N/A0.6271N/A

សម្រាប់ថ្ងៃ​ ២១ មិថុនា ២០២៤ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។