អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ - BRED Bank Cambodia

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ

អត្រាទិញចូល

អត្រាលក់ចេញ

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេសសាច់ប្រាក់
USD/KHR4,0784,0784,0584,058
EUR/USD1.06931.05931.09931.1093
USD/THB36.7737.2734.7734.27
USD/CHF0.8982N/A0.8682N/A
AUD/USD0.6376N/A0.6676N/A
USD/CAD1.3710N/A1.3410N/A
USD/CNY7.2845N/A7.1345N/A
GBP/USD1.2511N/A1.2811N/A
USD/JPY151.60N/A148.60N/A
USD/HKD7.9080N/A7.7480N/A
USD/SGD1.3590N/A1.3290N/A
NZD/USD0.5950N/A0.6250N/A

សម្រាប់ថ្ងៃ​ ០៤ មីនា ២០២៤ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។