គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ - BRED Bank Cambodia

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

ធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់ធ្វើការកាន់តែខ្លាំងជាងមុន

នៅពេលធ្វើអាជីវកម្ម ចំណុចសំខាន់មួយគឺ ស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យលុយបង្កើតលុយ គ្រប់ម៉ោង គ្រប់វិនាទី។ ចំពោះចំណុចនេះ លោកអ្នកពិតជាចាំបាច់ត្រូវការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ដ៏ត្រឹមត្រូវ។

ធនាគារ ប្រេដ ផ្តល់ជូននូវជម្រើសផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ពីសមតុល្យគណនី ដូច្នេះលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងកម្រិតប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់បានគ្រប់ពេល។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជាម្ចាស់គណនីអាជីវកម្ម (Corporate) នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ ០,២៥% នៅពេលសមតុល្យគណនីលើសពី ១០០០ ដុល្លារ (ការប្រាក់ ០,៣៥% សម្រាប់គណនីប្រាក់រៀល)។
គណនីភ្ជាប់ការសន្សំ ទាំងគណនី Classic និង គណនីអាជីវកម្ម (Corporate) របស់យើងខ្ញុំ ក៏ផ្តល់ជូនការប្រាក់លើសមតុល្យគណនីលើសពី ១០០០ ដុល្លារ។ ចំពោះគណនី Classic ទទួលបានការប្រាក់ ០,៥% និង ០,៧៥% សម្រាប់គណនីអាជីវកម្ម (Corporate)។
គួររំលឹកជាថ្មីម្តងទៀតថា អត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ប្រសិនបើលោកអ្នកសន្សំជាប្រាក់រៀល។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជម្រើសនៃគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ។ កក់ការណាត់ជួបជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះ។

ទូរសព្ទមកយេីងខ្ញុំ

ជាប់រវល់? យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងនៅពេលក្រោយ។

ហេតុអ្វីមិនស្នើឲ្យខាងយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក? យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការប្រឹក្សាលើតម្រូវការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងរៀបចំការជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំ។