ភាពរីកចម្រើន  - BRED Bank Cambodia

ភាពរីកចម្រើន 

ការបន្ថែមដើមទុនធនាគារចំនួន 35 លានដុល្លារ  

ក្រុមហ៊ុន BRED Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេពីប្រទេសបារាំងរបស់ធនាគារ ប្រេដ ខេមបូឌា  បានបន្ថែមដើមទុនបម្រុងរបស់ធនាគារចំនួន 35 លានដុល្លារបន្ថែមទៀត។ ការបន្ថែមដើមទុននេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តកាន់តែខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះប្រទេសកម្ពុជា និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើសក្តានុពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ 
 
ការបន្ថែមដើមទុននឹងជួយដល់ផែនការពង្រីករបស់ធនាគារ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគហ៊ុន ទីផ្សាររបស់ខ្លួនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ដូចបានរៀបរាបនៅទីនេក្នុងគេហទំព័រ Khmer Times។  

More Press Releases

នាយកប្រតិបត្តិរបស់បុត្រសម្ពន្ធធនាគារ ប្រេដ បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា​

Date Published: ឧសភា 16, 2024

Read More

ការត្រៀមខ្លួនរបស់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត

Date Published: ឧសភា 10, 2024

Read More

នាយកប្រតិបត្តិរងបានធ្វើបទឧទ្ទេសនាមនៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ 

Date Published: ឧសភា 3, 2024

Read More