ទទួលបានកម្ចីជាមួយអត្រាការប្រាក់ 0% នៅក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី!  - BRED Bank Cambodia

ទទួលបានកម្ចីជាមួយអត្រាការប្រាក់ 0% នៅក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី! 

ការផ្ដល់ជូន 

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីន និងគ្រាប់កាហ្វេឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្តល់ជូនពិសេសជាមួយអត្រាការប្រាក់ 0% នៅពេលអ្នកស្នើសុំកម្ចីបង់រំលស់ ADVANCE ក្នុងរយៈពេល 12 ខែ។ នោះអ្នកនឹងអាចទិញម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ឆុងកាហ្វេថ្មីចុងក្រោយបំផុត ដោយធ្វើការបង់រំលស់រយៈពេល 12 ខែក្នុងតម្លៃសមរម្យដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់!  

ស្វែងរកគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី ឬទៅកាន់សាខាណាមួយនៅថ្ងៃនេះ!  


រយៈពេលនៃការផ្ដល់ជូន 

ការផ្តល់ជូននេះផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី 28 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025។